Garantie

1. Feel Goodies garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt niet indien de te leveren producten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland mits de klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Feel Goodies.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering tenzij een langere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.

4. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties, zal Feel Goodies deze binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de klant, naar keuze van Feel Goodies vervangen of zorgdragen voor herstel. Bij vervanging verbindt de klant zich reeds nu het (te) vervangen product aan Feel Goodies te retourneren en de eigendom daarvan aan Feel Goodies over te dragen.

5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Feel Goodies, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen aan het product of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

6. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een product betreft dat door een derde werd gefabriceerd is de garantie beperkt tot de garantie, die door de fabrikant is verstrekt.

7. Garantie geldt niet voor boeken, cd's en produkten die via de uitverkoop zijn geleverd. Let wel: dit geldt voor alle producten via vanaf vrijdag 22 juni 2018 worden aangeschaft!!!